پرسش وپاسخ آزمونهای روانی

نقش ویلهلم وونت در رواج آزمون روانی را بطور مختصر توضیح دهید؟

اولین آزمایشگاه روانشناسی آزمایشی را ویلهلم وونت تاسیس کرد. می توان ادعا کرد که آزمون روانی در همین آزمایشگاه متولد می شوند. فکر اندازه گیری صحیح پدیده ها، ایجاد فنون مناسب برای تحلیل عکس العمل ها، تهیه هنجارها، استفاده از ریاضیات برای تفسیر نتایج، اولین مرحله ی تهیه آزمون ها را تشکیل می دهند. خودِ روانشناسی تفاوت های فردی مورد توجه روانشناسان اولیه نبوده است؛ به نظر آنها تفاوت های آزمودنی ها نتیجه ی خطاهایی بود ه که در اندازه گیری پدیده های روانی بوجود می آمد.

چرا آزمون بینه را شروع واقعی آزمونها می دانند؟

زیرا مفهومی که او از اندازه گیری هوش داشت کاملاً تازه بودو برای نیل به هدفهای کاملاً عملی بکار می رفت.

آزمون شخصیت چه نوع آزمونی است و چند دسته است؟

در آزمون های شخصیت به دنبال عناصر شناختی رفتار نیستیم بلکه در پی عناصر غیر شناختی آن هستیم. به عبارتی دنبال عناصری هستیم که غیرقابل اندازه گیری است. آزمون شخصیت بیشتر جنبه کیفی، غیرشناختی، ناپایدار و عاطفی رفتارهای فرد را مورد مطالعه قرار می دهد.

دو هدف عمده آزمون ها را نام برده و هریک را مختصر توضیح دهید؟

همه روش های مشاهده و آزمایشی، که در روانشناسی بکار می روند می توانند دو هدف عمده داشته باشند: کسی که این روش ها را بکار می برد یا می خواهد مسائل نظری را حل کند یا می خواهد به دشواری های موجود و عینی راه حل منطقی بیابد. در حالت اول هدف این است که علم روانشناسی با تخصص های نختلف خود، تکمیل شود. در حالت دوم حل مشکل مورد نظر است. در حالت اول از تحقیقات بنیادی صحبت می شود و در حالت دوم از تحقیقات کاربردی سخن به میان می آید. حالت اول معمولا برای ارضای حس کنجکاوی است اما حالت دوم به دنبال برطرف کردن مشکلات موجود است.

اجرای اولیه آزمونها و کاربرد مفید آنها در کجاست؟  

اجرای اولیه آزمونها و کاربرد مفید آنها در آموزش و پرورش بوده است.

سه مورد از کاربردهای آزمون ها در زمینه تحصیلی را بیان کنید؟

هدف از اجرای آزمون ها در مدارس تنها این نیست که عقب مانده های ذهنی را پیدا کنند بلکه می خواهند دانش آموزان با استعداد را بشناسند. از آزمون ها برای انفرادی کردن آموزش، راهنمایی دانشجویان، تشخیص علل عقب ماندگی های عمومی یا اختصاصی نیز بهره می گیرند. امروزه آزمون ها به همراه امتحانات سنتی ، به عنوان یک روش عینی برای بررسی پیشرفت تحصیلی بکار می رود. در زمینه تحقیقات آموزش و پرورش نیز آزمون ها به عنوان یک وسیله غیر قابل جانشین استفاده می شود. به عبارتی بطور خلاصه می توان گفت: پیداکردن راه حل دشواری های عمومی و اختصاصی دانش آموزان در طول تحصیل، راهنمایی تحصیلی، مطالعه عینی و تحلیلی، مطالعه مواد برنامه، تلاش برای پیدا کردن روش ها و شیوه های انفرادی کردن آموزش و ...

منظور از نرم و هنجارها در آزمون روانی چیست؟

 

 

چرا ارزیابی هوش بزرگسالان با استفاده از روش بینه میسر نیست؟

چون ضریب هوشی سرعت رشد ذهنی را نشان می دهد و افراد در حوالی 16 سالگی به بالاترین حد ضریب هوشی می رسند و از آن سن به بعد ثابت است و دیگر ارزیابی هوش کاری بیهوده است. اما می توان گفت که بزرگسالان 25ساله دارای سن عقلی 25 سال و بزرگسالان 40ساله دارای سن عقلی 40سال هستند

چه روش هایی برای ارزیابی هوش بزرگسالان پیشنهاد شده است؟

الف) 1-  باید آزمونها را برای هر سن درجه بندی کرد و میانگین های متوالی را بدست آورد. برای این منظور باید سن عقلی را ثابت نگه داشت و آن را به سن تقویمی تقسیم کرد. 2- آزمون ها را به صورت نمره استاندارد نشان داد، به این ترتیب که فاصله ی نمره ی هر آزمودنی را از میانگین نمرات گروه بدست آورد بعد آن را بر انحراف استاندارد نمرات تقسیم کرد.

ب) 1- آزمونها را برای هرسن بزرگسالی درجه بندی کرده تا روند منحنی پسروی تعیین شود 2- نتایج فردی را به صورت سن عقلی بیان نکرده بلکه به صورت نمره استاندارد نشان داده است.

ضریب هوشی را تعریف کنید و دلایل اهمیت و همچنین محدودیت های آن را بیان کنید؟

ضریب هوشی یعنی نسبت بین سن عقلی و سن تقویمی

دلایل اهمیت: 1- با ضریب هوشی دو کودک را می توان مستقیماً با هم مقایسه کرد. 2- با ضریب هوشی درباره آزمودنی می توان پیش بینی کرد که خطای کمتری وجود دارد.

محدودیت: 1- ضریب هوشی نسبی است. 2- ضرایبی که پیش از آغاز تحصیلات (6سالگی) اندازه گیری شوند ثبات بسیار ضعیفی نشان می دهند.

نمره استاندارد چه نمره هایی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟

 

 

 

کاربرد هنجارهای سنی در تعلیم و تربیت را توضیح دهید؟

عملاً می توان پیشرفت تحصیلی یک دانش آموز را برحسب سن بیان کرد. سن تعلیمی یعنی سطح آموزشی که برحسب سال تقویمی بیان می شود. یک دانش آموز زمانی سن تعلیمی 7سال خواهد داشت که بتواند در پایان سال اول ابتدایی آنچه را که اکثر دانش آموزان همسال او یاد گرفته اند، یعنی آنچه را که در برنامه تعیین شده است یاد بگیرند. برای نشان دادن سطح نسبی پیشرفت تحصیلی از مفهوم ضریب تعلیمی استفاده می شود. ضریب تعلیمی یعنی نسبت بین سن تعلیمی و سن تقویمی.

نقش شاخص های آماری در بیان نتایج آزمون ها چیست؟

 

 

 

مهمترین انتقاداتی که به آزمون می شود را نام ببرید؟

انتقاد معمولی:

1- لوسن معتقد است آزمون عبارت از یک موقعیت ساختگی که آزمودنی در برابر آن حالت انفعالی به خود می گیرد. یعنی آزمودنی احساس می کند که حتی الامکان نباید با اجرا کننده آزمون مخالف باشد.

2- فعالیت هایی که در پاسخگویی به آزمونها وارد عمل می شوند، نمی توانند با حالت عادی و دائمی فر مطابقت داشته باشند و نتیجه عددی نمی تواند روشنگر خود اعمال ذهنی باشد.

3- نتیجه آزمون فقط یک عدد است، که به نظر نمی رسد درست باشد

انتقاد سیاسی:

1- به نظر سردمداران شوروی، آزمون های روانی نمی توانند به عنوان یک روش علمی مورد استفاده قرار گیرند، زیرا نتایجی که فراهم می آورند توانایی های واقعی فرد را اندازه نمی گیرند بلکه بیشتر منعکس کننده ی یک موقعیت ساختگی هستند.

2- آزمون روانی ویژگی ضداجتماعی دارند، زیرا روشنفکران را برتر نشان می دهند و در نتیجه آنها را از کارگران متمایز می کنند، بنابراین جزء آلات شکنجه به حساب می آیند.

3- جنبه های شخصیت که آزمون ها آشکار می کنند تا اندازه ای محدود هستند و تنها به بعضی طبقات اجتماعی تعلق دارند

4- ازنظر تعلیم تربیت سرمایه داریاگر بعضی آزمونها واقعا کودکان طبقه مرفه را برتر نشان می دهند به این علت است که محتوای آنها برای همه محیط ها روایی ندارد. بنابراین لازم است با آزمون های دیگری که ماهیت جداگانه ای دارند تکمیل شوند.

آزمون ها چه نقشی در مشاغل دارند بطور مختصر توضیح دهید؟

کاربرد آزمون های مناسب موجب اخذ نتایج رضایت بخش در راهنمایی شغلی می شود. 1000نوجوان به مدت 4سال در بخش های مختلف صنعتی دنبال می شوند. این افراد به دو گروه تقسیم شده بودند: کنترل و آزمایش. برای بررسی نتایج، 4گروه آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند:

- کسانی که باروش علمی راهنمایی شده بودند و یکی از مشاغل توصیه شده را پذیرفته بودند.

- کسانی که باز با روش علمی راهنمایی شده بودند اما راهنمایی را نپذیرفته بودند.

- کسانی که با روش های سنتی راهنمایی شده بودند و به توصیه راهنمایان عمل کرده بودند.

- کسانی که باز با روش های سنتی سنتی راهنمایی شده بودند اما راهنمایی را نپذیرفته بودند.

درصد جوانانی که در شغل معین باقی مانده بودند و رضایت صاحبان کار را بطور کامل فراهم آورده بودند، در گروه اول به مراتب بالاتر از گروه های دیگر بود. در گروههای دیگر تغییر شغل های متعدد، ناسازگاری های دایمی و شکوه هایی از جانب صاحبان کار وجود داشت.

مهمترین شرایط اجرای آزمون را به طور مختصر توضیح دهید؟

1- صلاحیت اجرا کننده

یعنی آزماینده باید اطلاعات نظری و عملی لازم درباره آزمون ها و توانایی های سنین مختلف انسان ها بداند. اجرای آزمون کار آسانی اس اما مهم این است که نتایج بدست آمده، براساس قوانین روانشناختی تفسیر شود. همچنین آزماینده باید دارای هوش بالایی باشد، احساسات مردم را درک کند، بتواند ارتباط صمیمانه ایجاد کند...

2- زمان اجرای آزمون

یعنی آزمون باید در فرصت مناسبی اجرا شود. یعنی طوری که آزمودنی در حالت نگرانی و اضطراب قرار نگیرد تا بهتر بتواند توانایی های خود را بسنجد.

3- مدت اجرای آزمون

یعنی آزمون نباید انقدر طولانی باشد که آزمودنی خسته شود. همچنین مدت اجرا نباید آنقدر کوتاه باشد که آزمودنی مجال سازگار شدن با موقعیت را پیدا نکند.

4- محل اجرای آزمون

محل اجرا باید طوری باشد که موجب حواس پرتی، اضطراب و ناراحتی آزمودنی شود.

5- نگرش آزماینده

رفتار آزماینده مهمترین عاملی است که می تواند نتیجه را تغییر دهد. برخی آزماینده ها خیلی رسمی هستند اما برخی دیگر خیلی زود با آزمودنی خودمانی می شوند.

مهمترین نکاتی که درمورد زمان اجرای آزمون باید رعایت شود را بنویسید؟

اگر آزمودنی در شرایط جسمی و روانی نامساعدی باشد، بهتر خواهد بود که از اجرای آزمون صرف نظر شود.

آزمون ها از لحاظ مدت و محل اجرا چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

از لحاظ مدت اجرا یعنی آزمون نباید انقدر طولانی باشد که آزمودنی خسته شود. همچنین مدت اجرا نباید آنقدر کوتاه باشد که آزمودنی مجال سازگار شدن با موقعیت را پیدا نکند. از لحاظ یعنی محل اجرا باید طوری باشد که موجب حواس پرتی، اضطراب و ناراحتی آزمودنی نشود.

یکی از مهمترین موارد تأثیرگذار بر نتایج آزمون نگرش آزماینده است، برای کاهش اثربخشی آن چه اقداماتی باید انجام داد؟

 

 

 

آزمون ها از لحاظ اجرا به چند دسته تقسیم می شوند بنویسید و توضیح دهید؟

 1- آزمون فردی2- آزمون گروهی

مهمترین هدف استفاده از روش مشاهده در حین اجرای آزمون چیست؟ بطور مختصر توضیح دهید؟

1- باعث می شود تا مشاهده گر، بدون اینکه بتواند به تفصیل بگوید که قضاوتش برچه

مبنایی استوار بوده است، یک تصویر کلی از آزمودنی ارائه دهد. از طرف دیگر او می تواند بی طرف بماند، وقایع را ثبت کند، از حرکات و کلمات یادداشت برداردتا پس از پایان آزمایش به تفسیر آنها بپردازد.

انواع آزمون را از لحاظ معنای درونی نام ببرید؟

1- آزمون های سنجش جسمانی، حسی و حرکتی 2- آزمون های روانی 3- آزمون های پرورشی یا تحصیلی

طبقه بندی آزمونها از لحاظ معنای درونی را بنویسید؟

1- آزمون های سنجش جسمانی، حسی و حرکتی

2- آزمون های روانی

3- آزمون های پرورشی یا تحصیلی

آزمون ها از لحاظ روش اجرا چند دسته اند نام ببرید؟

فردی – گروهی

منظور از آزمون کلامی و غیر کلامی چیست؟ هریک را با مثال توضیح دهید؟

یعنی سعی میکند توانایی آزمودنی را در زبان گفتاری و نوشتاری اندازه بگیرد، که بیشتر درک کلام مطرح است نه طرز بیان آن. اما گروه دوم توانایی های عینی و واقعیت های عملی را بکار می برند.

منظور از آزمون تشخیصی و پیش بینی چیست؟ با مثال توضیح دهید؟

هدف گروه اول این است که حالت فعلی آزمایش شونده را تعیین کنند تا اقداماتی درمورد او به عمل آید (مثلاً انفرادی کردن آموزش یا اتخاذ شیوه ی درمانی خاص). هدف گروه دوم این است که درباره افراد پیش بینی کم و بیش دراز مدت به عمل آید.(مثل آزمون های راهنمایی تحصیلی که در پایان دوره دبیرستان یا در پایان دوره راهنمایی اجرا می شوند)

آزمون رشد ذهنی و هوش کمی چه تفاوت هایی باهم دارند برای هریک مثال بزنید؟

 

 

آزمون کارایی و آزمون شخصیت چه آزمون هایی هستند و چه تفاوتی باهم دارند؟

آزمون کارایی ایجاب می کند که آزمودنی بازده نشان دهد و یک واقعیت عینی را تحقق بخشد، این آزمون ها زمینه ی غیر قابل اعتراض روان سنجی را تشکیل می دهند.     آزمون شخصیت به تعیین منش، جنبه های کیفی و عناصر غیرشناختی (غیرقابل اندازه گیری) رفتار می پردازند.

آزمون هوش کلی و آزمون استعداد چه آزمون هایی هستند و چه تفاوتی باهم دارند؟

 

 

تفاوت آزمون فردی با گروهی چیست؟

در آزمون فردی فقط یک فرد مورد آزمون قرار می گیرد ولی در آزمون گروهی در آن واحد از چند نفر همزمان آزمون گرفته می شود.

آزمون کارایی چه آزمونی است و چه تفاوتی با آزمون شخصیت دارد؟

آزمون کارایی ایجاب می کند که آزمودنی بازده نشان دهد و یک واقعیت عینی را تحقق بخشد، این آزمون ها زمینه ی غیر قابل اعتراض روان سنجی را تشکیل می دهند و بر شخصیت شناختی و عملکردی تکیه می کند. به عبارت دیگر آزمون های کارایی جنبه های قابل اندازه گیری رفتار را مورد توجه قرار می دهند.

آزمون شخصیت به تعیین منش، جنبه های کیفی و عناصر غیرشناختی (غیرقابل اندازه گیری) رفتار می پردازند.

آزمون کارایی به چند دسته تقسیم می شود نام برده هریک را توضیح دهید؟

1- دیدگاه کمی : درجه بازده بدست آمده

الف) مقیاس های رشد

مقیاس هایی که محتوای بسیار متفاوت دارند و می توانند سطح کلی تحول یا سطوح خاصی را تعیین کنند. مقیاس هایی که سطح کلی تحول را تعیین می کنند معمولا از مواد کلامی یا غیر کلامی تشکیل می شوند و در عین حال می توانند سوالات کاملاً همگن یا ناهمگن داشته باشند. مقیاس هایی  که سطوح خاصی از تحول را تعیین می کنند، می توانند کلامی، حرکتی یا حسی حرکتی باشند.

ب)آزمون بازده کمی مطلق

آزمونهایی که اندازه گیری کارایی ذهنی را بدون درنظر گرفتن سطوح رشد مربوط، مورد توجه قرار می دهند.

ماهیت و مکانیسمهای بکار رفته

منظور از آزمون رشد ذهنی و بازده کمی چیست و چه تفاوتی باهم دارند؟

الف) آزمون رشد ذهنی

مقیاس هایی که محتوای بسیار متفاوت دارند و می توانند سطح کلی تحول یا سطوح خاصی را تعیین کنند. مقیاس هایی که سطح کلی تحول را تعیین می کنند معمولا از مواد کلامی یا غیر کلامی تشکیل می شوند و در عین حال می توانند سوالات کاملاً همگن یا ناهمگن داشته باشند. مقیاس هایی  که سطوح خاصی از تحول را تعیین می کنند، می توانند کلامی، حرکتی یا حسی حرکتی باشند.

ب)آزمون بازده کمی

آزمونهایی که اندازه گیری کارایی ذهنی را بدون درنظر گرفتن سطوح رشد مربوط، مورد توجه قرار می دهند.

منظور از هوش عملی انتزاعی، اجتماعی چیست و چه تفاوت هایی باهم دارند؟

 

 

منظور از هوش کلامی و غیرکلامی چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟

هوش غیر کلامی مربوط به کودکان است. یعنی فقط رفتارهای کودک را مورد ارزشیابی قرار می دهد اما در بزرگسالان هم هوش غیر کلامی و هم هوش کلامی وجود دارد. یعنی هم رفتارها و هم دانستنی ها و معلومات آنها را مورد آزمون قرار می دهند

تفاوت بین هوش کودک و بزرگسال کیفی است نه کمی.

 

 

منظور از عامل G و S در نظریه اسپیرمن چیست بطور کامل توضیح دهید؟

اسپیرمن مشاهده کرد که همه آزمون ها بین خود همبستگی مثبت نشان می دهند و به صورت سلسله مراتب قرار می گیرند. او نتیجه گرفت که یک عامل فعال در همه ی آزمون های روانی وجود دارد و او این عامل را «g» نامید. اسپیر من این را هوش کلی یا انرژی روانی یا بهتر بگوییم، عاملی که در همه ی فعالیت های ذهنی وجو دارد و موجب همبستگی آنها می شود، تفسیر کرده است.  او مشاهده کرد بین آزمون هایی که در یک گروه معین اجرا می شوند هرگز ضریب همبستگی کامل، یعنی 1 وجود ندارد. به نظر او عامل دیگری وجود دارد که به عامل g، عامل مشترک در همه ی فعالیت ها اضافه می شود. او این عامل را عامل اختصاصی نامید و هوان نظریه دوعاملی از همین جا بوجود آمد که آن را S  نشان می دهد.

مهمترین عواملی که باعث گسترش تست بینه شد چیست؟ بنویسید؟  1- تفاوت فردی 2- پیشرفت روانشناسی

مهمترین اصول بنیادی را که بینه در ساخت تست خود بکار برد را بطور مختصر توضیح دهید؟

1- هوش عبارت است از یک عملکرد واحد ، هرچند از نظر تونع کار پیچیده است

2- هوش کودک، هم ازنظر کمی و هم از نظر کیفی با هوش بزرگسالان تفاوت دارد.

مهمترین انتقاداتی که به تست بینه سیمون شده چیست؟5مورد بنویسید؟

1- مقیاس بینه سیمون را بع علت محدود بودن تعداد سوالات، تسلط کلام و فقدان تنوع محتوی آزمایش ها(مثلا زیاد بودن سوالات مربوط به حافظه) مورد انتقاد قرار داده اند.

2- درجه بندی مقیاس، مخصوصاً در دو انتها، یعنی در مورد کودکان خردسال و کودکان بزرگسال، نقص هایی نشان داده است: سوالات گروه های سنی پایین خیلی آسان اما سوالات گروه های سنی بالا خیلی دشوار است.

3- بینه هوش را به صورت یک کل برآور می کند و از آن هیچ تحلیلی به عمل نمی آورد.

4- فقدان سوال برای بعضی سنین و فقدان درجه بندی برحسب میزان موفقیت در سوالات ، استفاده از قانون همه یا هیچ، محاسبه نتیجه آزمودنی را تا اندازه ای پیچیده می کند.

مهمترین مزیت های تست استنفورد بینه نسبت به تست بینه سیمون را بنویسید؟

 1- خوب درجه بندی شده اند 2- تکمیلتر شده اند 3- وجود دو فرم موازی L و M 4- ماهیت سوالات انحضاراً کلامی نیست 5- این مقیاس ها در مجموع متنوعتر و رغبت انگیزتر است 6- چاپ های جدید دو فرم L و M را در یک فرم L-M خلاصه کرده اند

تفاوت آزمون بازده مطلق با آزمون رشد ذهنی در چیست؟(خیلی مهم)

اگر نتیجه آزمون به صورت سن عقلی بیان شود جزء مقیاس های رشد به حساب آمد و اگر به صورت انحراف از میانگین گروه تفسیر شود جزء آزمون های بازده مطلق خواهد بود.

منظور از آزمون همگن و ناهمگن چیست باهم مقایسه کنید؟

مجموعه ناهمگن آنهایی هستند که عناصر کلامی و غیر کلامی را با نسبت های معین شامل می شوند. مجموعه های همگن یا متجانس آنهایی هستند که منحصراً آزمون های کلامی یا آزمون های غیرکلامی (عملی) را در بر می گیرد.

ویژگی مقیاس آزمون هوش وکسلر را بنویسید؟

1- این مقیاس مکمل مقیاس دیگری است که برای اندازه گیری هوش بزرگسالان تهیه شده 2- مقیاس بزرگسالان جزء آزمون هوش به حساب نمی آید بلکه بیشتر یک مقیاس پسروی محسوب می شود 3- این مقیاس برای کودکان، یک آزمون تحلیلی است که نمره آن برحسب میزان موفقیت آزمایش شونده انجام می گیرد. 4- نمره گذاری براساس قانون همه یا هیچ انجام نمی گیرد بلکه درجه ی موفقیت را در نظر می گیرد.5- این آزمون برای کودکان 5 تا 15 سال اختصاص دارد.

مهمترین تفاوت بین آزمون هوش وکسلر برای بزرگسالان و کودکان در چیست؟

 

 

 

منظور از آزمون کلامی و غیر کلامی چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟(خیلی مهم)

 

 

مهمترین آزمون عمومی هوش غیرکلامی را نام ببرید؟

1- مقیاس مازهای پرتئوس 2- آزمون های هوش مبتنی بر نقاشی 3- مقیاس غیر کلامی گراس آرتور 4- مکعب های کُهس 5- آزمون هوش عملی بوناردِل

آزمون ریون را بطور مختصر معرفی کنید؟

 

 

آیا هوش بزرگسالان قابل اندازه گیری است؟ با دلیل توضیح دهید؟

مقیاس های هوشی بزرگسالان برای اندازه گیری هوش درحال رشد اختصاص ندارد بلکه هوش در حال پسروی را اندازه می گیرد.

آزمون ارتش آمریکا از چند فرم تشکیل شده و کاربرد آن را بنویسید؟

آزمون A که مقیاس محتوای کلامی دارد و آزمون B که ماهیت عملی دارد.

مقیاس اول برای اندازه گیری میزان هوش باسوادان و مقیاس دوم برای آزمایش بی سوادان و کسانی که زبان انگلیسی بلد نیستند بکار می رود.

A : 1- اجرای دستوراتی که به صورت کلامی داده می شود 2- مسائل ریاضی 3- قضاوت علمی 4- مترادف و متضاد ها         5-بازسازی جملات درهم برهم 6- تکمیل سری اعدادی که طبق یک قاعده قرار گرفته اند. 7- تشابهات 8- اطلاعات عمومی

B : 1- آزمودنی باید کوتاهترین مسیر خروج از ماز را نشان دهد

2- آزمودنی باید تعدا مکعب های موجود در هر تصویر را بشمارد

3- آزمودنی باید سری O و X را در خانه های سفید ادامه دهد

4- آزمودنی باید با در نظر گرفتن ردیف بالا، علائم لازم را در زیر اعداد بنویسد.

- آزمودنی باید زیر اعدادی که عیناً مثل هم هستند خط بکشد

6- آزمودنی باید قسمت ناقص هر تصویر را کامل کند.

7- آزمودنی باید با الحاق اجزای کوچک، شیوه درست کردن مربع کامل را نشان دهد.

مهمترین آزمون گروهی کلامی هوش را نام ببرید؟

1- آزمون اُتیس 2- آزمون اقتصاد بالارد 3- آزمون هوش منطقی لاهی 4- آزمون استدلال انتزاعی بوناردِل

مهمترین آزمون گروهی غیرکلامی هوش را نام ببرید؟

1- انطباق گروهی آزمون های بینه سیمون، برای گروه های سنی 3 تا 7 سالگی

2- داستانهای تصویری دکرولی

3- آزمون هوش منطقی بزرگسالان

الف) آزمون هوش منطقی دانشگاه مونترآل

ب)آزمون ماتریس های پیشرونده ی ریون

ج) آزمون دُمینوها

د) آزمون موزائیک ژیل

ه) آزمون های نابسته به فرهنگ کتل

 

+ نوشته شده توسط اميرعلي ناطق در شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 22:22 |